สินเชื่อSME-ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำ

สินเชื่อ SME ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อ SME (แบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) สินเชื่อ sme เริ่มต้นธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก

สินเชื่อ SME สำหรับผู้ประกอบการวงเงิน 10-100 ล้านบาท รับเงินไวภายใน 5 วันทำการ

สินเชื่อ SME (แบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

สินเชื่อ SME (แบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

วงเงินสูงสุด 40 ล้านบาท เอกสารครบ ใช้เวลาอนุมัติเพียง 1 สัปดาห์

ผู้กู้ ไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายใดๆก่อน และไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆทั้งสิ้น แต่ ธุรกิจที่ดำเนิน อยู่ ต้องมี อนาคต มีศักยภาพ ส่วนปริมาณวงเงินกู้ ขึ้นอยู่กับ credit ที่ดีของแต่ละบริษัท

รายละเอียดสินเชื่อ

-วงเงินกู้ที่อนุมัติ 100% จะถูกกันไว้ 30% เพื่อเป็นหลักประกันลอยของวงเงินกู้ ( ในที่นี้คือ เงินฝาก) เช่น จะกู้ 10 ล้านบาท

-วิเคราะห์ดูแล้ว อนุมัติให้ ก็จะปล่อยเงินกู้มาให้ 7 ล้านบาท อีก 3 ล้าน lock เอาไว้ให้เป็นหลักประกัน เมื่อครบสัญญา 2 ปี ก็จะคืนหลักประกัน 30% ให้ลูกค้า
 

การชำระคืนและอัตราดอกเบี้ย

1. ระยะเวลาชำระ 24 เดือน

2. เมื่อชำระครบตามจำนวนกู้ 10 ล้านบาท ทำการปิด

สัญญาเงินกู้ จะได้เงิน 3 ล้านบาทคืน ( หลักประกัน )

3. อัตราดอกเบี้ย อยู่ที่ MRR+4 แต่เบ็ดเสร็จ

จะไม่เกิน 10 % ต่อปี

ค่าใช้จ่าย

1. Front Ent ( ประมาณ 1.5% )

2. อากรแสตมป์ 0.05%

3. ค่าประกันชีวิตประกันภัยต่างๆ จะหักจากวงเงิน

สินเชื่อ ไม่จำเป็นต้องจ่ายก่อน

เอกสาร

สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจเซ็นต์ ทุกคน 3 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจเซ็นต์ทุกคน 3 ชุด

หนังสือรับรองบริษัทฯ อายุหนังสือไม่เกิน 60 วัน

สเตทเม้นบริษัทฯ 1 ปีล่าสุด
 

หลักเกณฑ์การให้วงเงินสินเชื่อ

-นิติบุคคล จดทะเบียนมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

-ยื่นงบดุลเป็นกำไรต่อเนื่อง ย้อนหลัง 3 ปี

-ปีละ 60 ล้าน

กรอกรายละเอียดสมัคร สินเชื่อธุรกิจ

บริษัท | นิติบุคคล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด *** ต้องดำเนินกิจการไม่น้อยกว่า 3 ปี ***
ตัวอย่าง ➡️ กรุงเทพมหานคร

เพิ่มเพื่อน หรือติดต่อเรา
เพิ่มเพื่อน