สินเชื่อธุรกิจ KKP SME Freedom

สินเชื่อธุรกิจ KKP SME Freedom

สินเชื่อธุรกิจ KKP SME Freedom | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

สินเชื่อธุรกิจ KKP SME Freedom

สมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean Loan)
-วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 ล้านบาท
-รับเงินทันทีภายใน 7 วัน*

สมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน

สมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean Loan)
อนุมัติไว*
วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 ล้านบาท
รับเงินทันทีภายใน 7 วัน*
ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก*เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
ผู้กู้ในนามนิติบุคคล
วงเงินที่อนุมัติสูงสุดสูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมสูงสุด 5 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวม
ประเภทสินเชื่อวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term loan)โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12- 48 เดือนวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term loan)โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่12-  60 เดือน
ชนิดของผู้กู้ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่ได้จดในรูปแบบบริษัทจำกัด) จดทะเบียนในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์ หรือ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้นผู้กู้เป็นนิติบุคคล (จดในรูปแบบบริษัทจำกัด) โดยมี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ค้ำประกัน
เกณฑ์เรื่องอายุของผู้กู้ผู้กู้ต้องมีอายุน้อยกว่า 65 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาในการผ่อนชำระจะต้องไม่เกิน 70 ปี)อย่างน้อย 1 ในผู้ค้ำประกันทั้งหมดต้องมีอายุน้อยกว่า < 65 ปี(เมื่อรวมระยะเวลาในการผ่อนชำระจะต้องไม่เกิน 70 ปี)
อายุของกิจการ– ผู้กู้ต้องมีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 7 ปีโดยดูจากหนังสือจดทะเบียน- รายได้ยอดขายรวมไม่เกิน  500 ล้านบาทต่อปี– บริษัทต้องมีการจดทะเบียนมาไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยดูจากหนังสือจดทะเบียนและมีงบการเงินมาไม่น้อยกว่า 5 ปี- 1 ใน ผู้ค้ำประกันจะต้องทำงานในบริษัทที่เสนอกู้ ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยดูจากใบบริคณห์สนธิ หรือ ใบแต่งตั้งกรรมการ- รายได้ยอดขายรวมไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี
ผู้ค้ำประกันไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน– 1 ใน ผู้ค้ำประกันจะต้องทำงานในบริษัทนี้ไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยดูจากใบบริคณห์สนธิ หรือ ใบแต่งตั้งกรรมการ- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ที่มีหุ้นรวมกันอย่างน้อย 50% โดยเรียงลำดับการค้ำประกัน จากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ถือหุ้นสูงสุด ไปถึงกรรมการผู้ถือหุ้นต่ำสุด จากนั้นเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด ไปยังผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นน้อยที่สุดจนครบ 50%- ในกรณีที่มีชาวต่างชาติที่ถือหุ้นตั้งแต่ 39% ขึ้นไป จะต้องเป็นผู้ค้ำประกันด้วย- ผู้ค้ำประกัน อาจมีได้มากกว่า 1 คน ในแต่ละรายการ โดยผู้ค้ำประกันแต่ละคนต้องค้ำประกันเต็มวงเงินกู้
สถานประกอบการมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งอย่างชัดเจนและที่พำนัก , สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้สมัครสินเชื่อต้องไม่อยู่ที่ จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดานิติบุคคล
สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือใบอนุญาตประกอบกิจการที่ออกจากทางราชการสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6หรือ 12 เดือนล่าสุด ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของลูกค้าสำเนาบัญชีธนาคารสำหรับรับโอนเงิน(บัญชีชื่อผู้กู้เท่านั้น)สำเนา ภพ 20 หรือ ภพ 30 ที่ระบุเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(กรณีผู้กู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)  สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหนังสือรับรองพร้อมกับวัตถุประสงค์สำเนาบริคณฑ์สนธิฉบับจัดตั้ง (บอจ. 2)สำเนาจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) (หส.2)สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)สำเนางบการเงิน 2 ปีล่าสุดสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 หรือ 12 เดือนล่าสุด ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของลูกค้าสำเนาบัญชีธนาคารสำหรับรับโอนเงิน(บัญชีชื่อผู้กู้เท่านั้น)สำเนา ภพ 20 หรือ ภพ 30 ที่ระบุเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(กรณีผู้กู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กรอกรายละเอียดสมัคร

บริษัท | นิติบุคคล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด *** ต้องดำเนินกิจการไม่น้อยกว่า 3 ปี ***
ตัวอย่าง ➡️ กรุงเทพมหานคร

เพิ่มเพื่อน หรือติดต่อเรา
เพิ่มเพื่อน