เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (สำหรับคนไทย)

พนักงานบริษัทเจ้าของธุรกิจ
• สำเนาบัตรประชาชน
• หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
• สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (สำหรับชาวต่างชาติ)

พนักงานบริษัทเจ้าของธุรกิจ
• สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
• หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
• สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน
• สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
• สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท